ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2015 και σκοπό της έχει την παροχή υπηρεσιών και άσκηση δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικού, εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα που προάγουν τη συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινότητας με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, στην προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.  
Ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινω.νικής Οικονομίας(ΑΓΕΜΚΟ) είναι 000074103090, ενώ ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ (Α.Γ.Ε.ΜΗ) είναι 166284461000
Τα μέλη της ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗΣ την παρούσα περίοδο είναι :
Μουλαδούδη Κυριακή, Πρόεδρος
Δέλτσιος Απόστολος, Γραμματέας
Ασκητόπουλος Κυριάκος, Ταμίας
Επικεφαλής της Ομάδας Σχεδιασμού είναι η Βάσω Ασκητοπούλου
Για να πετύχει τους σκοπούς της η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ στοχεύει να αναπτύξει δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού ή αναπτυξιακού χαρακτήρα. Οι ειδικότεροι στόχοι μέσα από τους οποίους θα εκπληρωθεί ο σκοπός μας :
  • η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, στη δια βίου μάθηση και στη δια βίου εξέλιξη της κοινωνικής, επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
  • η προαγωγή της συνεργασίας, της αλληλοϋποστήριξης και της διευκόλυνσης της προσωπικής και οικογενειακής ζωής μέσα από την ανάπτυξη προσωπικών, διαπροσωπικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και σχέσεων, 
  • η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας για την θετική προσαρμογή και την κοινωνική ενσωμάτωση σε δύσκολες και αντίξοες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, 
  • η προώθηση της αλληλεγγύης, της ενεργούς δράσης και της δικτύωσης των ανθρώπων που πλήττονται από την σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, 
  • η συμβολή στην επαγγελματική ένταξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την απόκτηση γνώσεων και τη διεύρυνση μεταγνωστικών (learning to learn) ικανοτήτων και δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας.
Για να συνεργατούμε και να οργανώσουμε από κοινού μια εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.