ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

Γενικά
Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες αποτελούν σταθμισμένες τεχνικές μέτρησης των δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας ενός ατόμου.  Στοχεύουν καταγραφή των επιδόσεων ενός ατόμου και τη σύγκρισή τους με τις μέσες επιδόσεις του πληθυσμού στον οποίο ανήκει. Αποτελούν σημείον αναφοράς για τη μελλοντική συμπεριφορά του ατόμου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και συνεισφέρουν στη διάγνωση ψυχολογικών, νοητικών, μαθησιακών ή άλλων προβλημάτων.

Ψυχρομετρικές Δοκιμασίες για τις Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστική
Οι υποψήφιοι στρατιωτικών σχολών, αστυνομίας και πυροσβεστικής εκτός από την συγκέντρωση των απαιτούμενων μορίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζεται να συμμετέχουν σε μια σειρά αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών.
Ο ι ψυχομετρικές αυτές δοκιμασίες (τεστ) είναι γραπτές (συμπλήρωση Τεστ Γλωσσικού, Αριθμητικού, Χωρικού και Διαγραμματικού Συλλογισμού, Σκίτσο Ανθρώπινης Μορφής και Τεστ Προσωπικότητας) και προφορικές (συμμετοχή σε μικρή και μεγάλη ομάδες και ατομική συνέντευξη) και στοχεύουν να αναλύσουν και να εκτιμήσουν :
  • Τις ικανότητες του υποψήφιου (προσωπικές δυνατότητες, που μπορεί να είναι ταλέντα, κλίσεις ή προδιαθέσεις και αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης κληρονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων).   Οι ικανότητες αυτές είναι γενικές, δηλαδή αυτές που εκδηλώνονται σε κάθε δραστηριότητά του (π.χ. αντίληψη, μνήμη, ικανότητα προφορικής ή/ και γραπτής έκφρασης, εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων, προσανατολισμού κ.ά.) και ειδικές, δηλαδή αυτές που εκδηλώνονται σε συγκεκριμένους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και συνήθως συνδέονται με κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ. οι αθλητικές ικανότητες μπορούν να αξιοποιηθούν σε όποιον ασχοληθεί με τον αθλητισμό).
  • Τις επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες για συνεργασία με άλλα άτομα για το σχεδιασμό ή ανάλυση και επίτευξη ενός στόχου/έργου. 
  • Την προσωπικότητα του υποψήφιου (δηλαδή, την έμφυτη συμπεριφορά του, σταθερά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί, διαφοροποιώντάς τον από τους άλλους γύρω του, κ.λπ.).
Στη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ μπορείτε να βρείτε εξειδικευμένη καθοδήγηση για τη συμπλήρωση των παραπάνω τεστ, υλικό (έντυπο και ψηφιακό) στο οποίο μπορείτε να εξασκηθείτε και επιπλέον τη δυνατότητα συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δυνατότητες και τις επιλογές σας.