ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, οι οποίες, ταυτόχρονα, επιδιώκουν την εξυπηρέτηση κοινωνικών συμφερόντων, την προαγωγή της συνεργασίας, της αλληλοϋποστήριξης και της ενεργούς δράσης και της δικτύωσης των ανθρώπων που πλήττονται από την σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.
Υιοθετώντας απόλυτα αυτή τη φιλοσοφία, η "Δια Βίου Ανέλιξη", συμμετέχει εθελοντικά σε κοινωνικές δράσεις που προάγουν την ψυχοκοινωνική υγεία και ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση, τη δια βίου μάθηση και τη εξέλιξη της κοινωνικής, επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των ανθρώπων.
Παράλληλα οι συνεργάτες της "Δια Βίου Ανέλιξης" συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αλφαβητικά οι κατηγορίες δράσεων στις οποίες συμμετέχει η "Δια Βίου Ανέλιξη". Για τις δράσεις αυτές μπορείτε να ενημερωθείτε επιλέγοντας τη σχετική ετικέτα στην πρώτη σελίδα :
  • Ψυχαγωγία και Ψυχική Ισορροπία
  • Αθλητισμός και Ψυχική Υγεία
  • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θερμαϊκού
  • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • Στήριξη αποφυλακισμένων